آرشیو برچسب ها: علوی

یکی از میدان های اصولی امیرکبیر در مبارزه با استعمار سر و سامان دادن به وضع اسفبار بودجه کشور بود که می بایست از راه اصلاح مجاری درآمد و موارد خرج پول و اصلاح الگوی مصرف انجام می شد، تنظیم مالیات و عادلانه کردن تحصیل حقوق دولت و نیز ایجاد صنعت و تکثیر ثروت، از […]