آرشیو برچسب ها: آلمان

باور به اینکه خودم تولید کنم و مصرف کنم، خودم تولید کنم و بدهم دیگران هم مصرف کنند، آلمان را در مسیر پیشرفت قرار داد تا روز به روز به دانش و رفاه مردمش اضافه شود. به گزارش روابط عمومی انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی، سرکار خانم الهام کوهکن، عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی، صوت ارسالی […]

یکی از میدان های اصولی امیرکبیر در مبارزه با استعمار سر و سامان دادن به وضع اسفبار بودجه کشور بود که می بایست از راه اصلاح مجاری درآمد و موارد خرج پول و اصلاح الگوی مصرف انجام می شد، تنظیم مالیات و عادلانه کردن تحصیل حقوق دولت و نیز ایجاد صنعت و تکثیر ثروت، از […]