اقتصاد مقاومتی از زاویه‌ای دیگر              

اقتصاد مقاومتی چه چیزی نیست؟

                                                                                 

در اقتصاد مقاومتی یک تلقی ممکن است این باشد که ما باید هزینه ها را کم کنیم اما اقتصاد مقاومتی کاهش هزینه نیست کاهش اسراف است . چون یک موقع این هزینه که انجام می گیرد در مسیر درستی هزینه شده و نباید کم شود چون یک تولیدی در کشور صورت می گیرد و یک عده دارند کاری را انجام می دهند و آن کارشان با وقفه مواجه می شود .


دوم اینکه اقتصاد مقاومتی به معنای فشار آوردن به خودمان نیست به معنای فشار آوردن به دشمن است . البته این فشار آوردن به دشمن ممکن است یکسری لوازمی داشته باشد که ما باید یکسری سختی هایی را به خودمان بدهیم ولی حواسمان باشد ما در اقتصاد مقاومتی قرار نیست به خودمان فشار بیاوریم قرار است به کسی که ما را تحریم کرده و به ما هجمه کرده فشار بیاوریم و این دغدغه خاص خودش را می‌طلبد .

نکته سوم اینکه اقتصاد مقاومتی با آموزش صرف محقق نمی‌شود بلکه نیازمند کارهای تربیتی هم می‌باشد. چون در عرصه اقتصاد مقاومتی تفکرات باید تغییر کند. به عبارت دیگر، باورها و رفتارهای غلط باید تغییر کند و آموزش صرف به تغییر باور و رفتار نمی‌انجامد.

انتهای پیام/.