نظام تربیت اقتصادی

   نظام واره تربیت اقتصادی‌ شامل عقاید ، احکام ،اخلاق و سواد اقتصادی است.

ضرورت تعلیم و تربیت اقتصادی امری است که با همراه با افزایش اهمیت اقتصاد مقاومتی درکشور به خصوص در زمینه گفتمان سازی و فرهنگ سازی مورد توجه بیشتری قرار میگیرد. در یک دسته بندی کلی تعلیم و تربیت اقتصادی را میتوان به چهار دسته اصلی تقسیم نمود که عبارتند از: ۱) عقاید اقتصادی، ۲) اخلاق اقتصادی، ۳) احکام اقتصادی و ۴) سواد اقتصادی

هر کدام از این محورها شامل زیر موضوعاتی میشوند که به عرصه های بینشی ، گرایشی و رفتار فرد در بعد اقتصادی حیات انسان جهت دهی می نمایند.

با توجه به مبانی اقتصاد مقاومتی که به دنبال تحقق الگویی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلامی است تعلیم و تربیت در جهت تقویت همه جانبه جامعه در عرصه اقتصاد مقاومتی می بایست بر اساس چهار محور عقاید ، اخلاق، احکام و سواد اقتصادی و همچنین ناظر به سه عرصه بینش، گرایش و رفتار انسان انجام پذیرد. کانون تربیت و اقتصاد مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی با طراحی نظام واره تربیت اقتصادی تلاش داشته تا موضوعات اجمالی که در تربیت اقتصادی مورد نیاز است را در یک نگاه به تصویر درآورد.

طرح واره زیر در این راستا می تواند برای شناخت اجمالی این موضوعات مورد استفاده قرار گیرد.